Quote

"Though we could possibly level off and even decrease global temperatures and reduce the climate impacts in the atmosphere and at Earth's surface, it is more difficult to stabilize sea-level rise."

 

(G. Meehl, Nature Climate Change, 1 juli 2012)

 

"This might not be as crazy as it sounds... Belgium plans artificial floating island to store energy."

 

(Bill Gates, Twitter, 22 februari 2013)

Vlaamse Baaien

WAAROM: de opgave

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Hierdoor worden de Vlaamse Kust en het achterland door de zee bedreigd. Het is nodig nu stappen te nemen om de veiligheid van ons land te garanderen. Door die maatregelen niet alleen op zichzelf en op korte termijn, maar in samenhang met andere problemen aan de kust te beschouwen, kan een meerwaarde worden bereikt en wordt het probleem van de veiligheid een kans voor een betere en mooiere kust.

    Veiligheid hangt in het project Vlaamse Baaien samen met vier andere pijlers:

  • Duurzaamheid: de zee als belangrijke bron voor duurzame energievoorziening.
  • Aantrekkelijkheid: een aantrekkelijke kust voor toeristen en bewoners.
  • Natuurlijkheid: voldoende ruimte voor de natuur aan de kust.
  • Ontwikkeling: ook in de toekomst moet de kust ruimte bieden voor economische ontwikkeling.
     

 

 


WAT: een visie op een duurzame toekomst

In de loop van de eeuwen is onze kustlijn steeds verder achteruitgedrongen. Van een brede zone met eilanden is de kust veranderd in een smalle lijn die door harde dijken moet worden verdedigd. Wij willen terug naar een brede en zachte kust, waar zand in brede duingebieden, zandbanken en eilanden voor een natuurlijke en flexibele verdediging zorgt. Binnen deze brede, zandige kustzone is er ruimte voor nieuwe economische of toeristische ontwikkelingen, zoals havenuitbreidingen, een multifunctioneel eiland of recreatiegebied. Ook de natuur krijgt er een plaats: op zandbanken en eilandjes kunnen bijvoorbeeld zeehonden een nieuwe habitat vinden.

 

HOE: de strategie

Een goede ontwikkeling van het gebied vraagt om een langetermijnvisie. Heel wat elementen zijn echter nog onzeker. Hoe snel zal de zeespiegel stijgen? Hoe zal de economie zich verder ontwikkelen? Toch moeten we op korte termijn reeds de eerste stappen zetten. Daarom stellen wij een flexibele aanpak voor: een visie op de lange termijn, met een aantal ijkpunten (in 2020 en 2050) waarop de ontwikkeling kan worden bijgestuurd.

 

WANNEER: projecten en fasering 

Tien projecten zijn concreet uitgewerkt, en dienen als inspiratie. Sommige zijn langetermijn-projecten, andere kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Ze passen alle binnen onze langetermijnstrategie die toelaat dat ze afhankelijk van wensen en behoeften in de toekomst kunnen worden bijgestuurd.

 

WIE: de actoren 

Deze visie is geen blauwdruk. We presenteren een aantal ideeën die alleen in samenspraak en in samenwerking met alle betrokkenen verder kunnen worden uitgewerkt. Daarom nodigen we alle betrokken actoren uit om mee te denken. De veiligheid van de kust is een probleem dat ons allen aangaat. Door een brede visie te ontwikkelen kan dit probleem in een kans worden omgezet. Zeker in een tijd van economische problemen is het belangrijk dat onze samenleving in een duurzame en veilige toekomst investeert. 

~ Van een smalle, harde naar een brede, zachte kust ~